กำหนดการงานตุ้มโฮม 65 ปี

กำหนดการ

งานตุ้มโฮม ๖๕ ปี ขาว–ชมพู เพื่อสมทบทุนการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน (กองทุนเพื่อน้อง)

วันศุกร์ที่  ๒๐ เมษายน พ..๒๕๕๕

ณหอประชุมโรงเรียนเมืองอุบล ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี

(ตรงข้ามกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒)

...........................................

เวลา๑๗.๓๐น.    - แขกผู้มีเกียรติคณะศิษย์เก่าพร้อมกันที่บริเวณงานลงทะเบียน

เวลา๑๘.๐๐น.     - ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณงาน

                            - พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้บริหารคุณครูที่เคยปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนเมืองอุบล

                            - ตัวแทนศิษย์เก่าคล้องมาลัยกรและมอบของที่ระลึก ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

                             - ชมวีดิทัศน์การพัฒนาโรงเรียนเมืองอุบล  จากอดีตถึงปัจจุบัน

                             - ร่วมสังสรรค์และรับประทานอาหาร  (อาหารบุฟเฟต์ 8 ซุ้ม)

เวลา๑๘.๔๕น.   - การแสดงของนักเรียนโรงเรียนเมืองอุบล   (ชุดที่๑)

เวลา๑๘.๕๐น.    - คณะผู้บริหารครูและบุคลากรโรงเรียนเมืองอุบล  ขึ้นบนเวทีร่วมร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน
                              เมือง อุบล 

เวลา๑๙.๐๐น.      – ประธานในพิธีขึ้นแท่นรับคำกล่าวรายงานจากประธานจัดงาน

                              - ประธานจัดงานนายสุทธิพงษ์ภาคทอง  (นายกสมาคมศิษย์เก่า / รองประธานกรรมการ
                                  สถานศึกษา
) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

เวลา๑๙.๑๐น.     - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน (ลั่นฆ้องชัย)

เวลา๑๙.๓๐น.     - การแสดงของนักเรียนโรงเรียนเมืองอุบล   (ชุดที่๒)

เวลา๑๙.๔๐น.     - ดนตรีบรรเลง

เวลา๒๐.๐๐น.     – กิจกรรมรำวงย้อนยุค

เวลา๒๐.๓๐น.    - ดนตรีบรรเลง ตัวแทนศิษย์เก่าในแต่ละรุ่นร่วมกิจกรรมนันทนาการ

เวลา๒๒.๓๐น.    - ปิดงาน

..................................

 ผู้มีความประสงร่วมสมทบทุนหรือบริจาค สามารถบริจาคผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด

ชื่อบัญชี “สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองอุบล(บ้านนาควาย)”      เลขที่่บัญชี 313-1-15879-4

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-6527499 (คุณสุทธิพงษ์ ภาคทอง)

Comments