ประกันคุณภาพการศึกษา2558

    กรุณา download แบบฟอร์มการทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ตาม link ที่อยู่ด้านล่างนี้ ในแต่ละองค์ประกอบ กรอกข้อมูลทั้งแนวตั้งและแนวนอน  และส่งข้อมูลที่เสร็จเรียบร้อยแล้วมาที่ aranyayaya@gmail.com ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 

หมายเหตุ          ชื่อไฟล์ องค์....เป็นแบบฟอร์มแนวนอน
                          องค์ประกอบที่ 1 เป็นแบบฟอร์มแนวตั้ง
 
ĉ
Muang Ubon School (โรงเรียนเมืองอุบล),
26 มี.ค. 2558 08:27
ĉ
Muang Ubon School (โรงเรียนเมืองอุบล),
26 มี.ค. 2558 08:28
ĉ
Muang Ubon School (โรงเรียนเมืองอุบล),
26 มี.ค. 2558 08:28
ĉ
Muang Ubon School (โรงเรียนเมืองอุบล),
26 มี.ค. 2558 08:28
ĉ
Muang Ubon School (โรงเรียนเมืองอุบล),
26 มี.ค. 2558 08:28
ĉ
Muang Ubon School (โรงเรียนเมืองอุบล),
26 มี.ค. 2558 08:28
ĉ
Muang Ubon School (โรงเรียนเมืองอุบล),
26 มี.ค. 2558 08:28
ĉ
Muang Ubon School (โรงเรียนเมืองอุบล),
26 มี.ค. 2558 08:28
Comments