รางวัลและผลงานของนักเรียน

โพสต์31 ธ.ค. 2554 21:21โดยMuang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2555 00:24 ]
รางวัลระดับเหรียญทอง
 1. นายธีรภัทร  เสริมศรี กิจกรรม ร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากล (เป็นตัวแทนระดับภาค)
 2. นายวิระชัย จันทร์กอง และ น.ส.ขวัญจิตร มะผล กิจกรรม  มารยาทไทย
 3. ด.ช.เดโชชัย ปัฐพิมพ์, ด.ช.เดชาวัต  ปัฐพิมพ์, ด.ช.เอกวุฒิ  แสงสีดา, ด.ช.วิพุธ อาษาพล และ นายณัฐพล  ประสพลาภ  
     กิจกรรม การแสดงตลก
 4. ด.ช.ธวัชชัย  ทิวาพัฒน์  ด.ช.พิพัฒน์  ยาประกัลป์ กิจกรรม การแสดงมายากล
รางวัลระดับเหรียญเงิน
 1. น.ส.อาริสา  เนืองเฉลิม กิจกรรม การร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
 2. ด.ญ.ชฎาพร  ชูอาษา กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว
Comments