ผลงานปี 2562

โพสต์28 มิ.ย. 2563 10:03โดยMuang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562
       วันที่ พุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  โรงเรียนเมืืองอุบล ได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง โดยจัดให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนเมืองอุบล 
       วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเมืองอุบล ได้นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายทหารพรานที่ 23 (ค่ายสิงห์ดำ) อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
        วันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเมืองอุบล ได้นำลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -5 และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 ร่วมเดินทางไกลและเข้ารับการฝึก ณ กองบิน 21
การปฏิบัติศาสนพิธี เนื่องในวันมาฆบูชา
       วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น.โรงเรียนเมืืองอุบล ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5 ไปปฏิบัติศาสนพิธีเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดนาควาย และในเวลา 13.00 น. ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ในการปฏิบัติศาสนพิธีเนื่องในวันมาฆบูชา


การประกอบศาสนาพิธีที่วัดนาควาย


การประกอบศาสนพิธีที่วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)

การสอบโอเน็ตประจำปีการศึกษา 2562
       วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์  2563 โรงเรียนเมืองอุบล ได้เป็นศูนย์สอบโอเน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีโรงเรียนเข้ามาสอบทั้งหมด 7 โรงเรียน และในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้มาตรวจเยี่ยม โรงเรียนเมืองอุบล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนและคณะกรรมการดำเนินการสอบให้เป็นไปอย่างโปร่งใส


รับมอบถุงยังชีพ
       วันที่ 31 มกราคม 2563 นายปรีชา  ทาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองอุบล และได้มอบถุงยังชีพจำนวน 3 ถุงให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเมืองอุบล

รับอุปกรณ์กีฬาและจักรยาน
       วันที่ 23 มกราคม 2563 โรงเรียนเมืองอุบลได้รับมอบอุปกรณ์กีฬา และจักรยานจำนวน 2 คัน จากกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี ให้กับนักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย เพื่อใช้เป็นพาหนะ
ในการเดินทางไปโรงเรียน 

150 ปี รำลึกชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
       วันที่ 20 มกราคม 2563 โรงเรียนเมืองอุบลได้จัดพิธีเจริญสมาธิภาวนาสู่สันติภาพ เป็นเวลา 15 นาที เพื่อถวายอาจาริยบูชา 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ  ซึ่งพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี ท่านได้ปฏิบัติตนตามแนวทางคำสอนของพระศาสดาอย่างเคร่งครัด และยึดถือธุดงควัตรด้วยจริยวัตรปฏิปทางดงาม ในการประชุมสมัยสมัญของยูเนสโกครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ได้ประกาศยกย่องหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในวาระที่มีชาติกาลครบ 150 ปี ใน พ.ศ. 2563 เป็นบุคคลสำคัญของโลก ประจำวาระปี 2563 - 2564 ถือเป็นพระอริยสงฆ์รูปที่ 3 ของประเทศไทย นับตั้งแต่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และท่านพุทธทาสภิกขุ ที่ได้รับการถวายเกียรตินี้ 


ฝึกทักษะอาชีพ
       วันที่ 13 - 17 มกราคม 2563 โรงเรียนเมืองอุบลได้จัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนตามโครงการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ได้มาสอนในหลักสูตรการตัดผมชาย - หญิง และการทำขนม 


วันเด็ก ประจำปี 2563
       วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนเมืองอุบลได้จัดงานวันเด็ก ประจำปี 2563  โดยนายณัฐพงษ์ 
ดาขวา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบล ได้อ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในงานนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี นักเรียนที่มีจิตอาสาทำความดี ให้กับนักเรียน จำนวน 24 ทุน 
ทุนละ 500 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหาร คณะครู  ผู้ปกครอง และผู้มีอุปการคุณกับ
โรงเรียน ที่ได้บริจาคเป็นเงิน สิ่งของ น้ำและอาหาร ให้กับนักเรียน ตลอดวงดนตรีที่มาให้ความสนุก
และความสุขกับนักเรียน


          วันที่ 11 มกราคม 2563 โรงเรียนเมืองอุบล ได้ส่งการแสดงมายากล โดยเด็กชายนิติกร ไชยรัตน์ เด็กหญิงณัฎณิชา  วันธิรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นผู้นำการแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
อุบลราชธานี กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562
       วันที่ 26 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเมืองอุบลได้จัดงานกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 ในงานนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสนับสนุนในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

  
  
   

วันคริสต์มาสปี 2562
       นายณัฐพงษ์  ดาขวา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบล ได้เป็นประธานเปิดงานวันคริต์มาส ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เพื่อส่งเสริมและสร้างประสบการณ์
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศผ่านกิจกรรมการเล่นเกม 
การตอบคำถาม และการแสดง 
 

   
  

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69 
         โรงเรียนเมืองอุบล ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 จ.ศรีสะเกษ โดยมีกิจกรรมที่เป็นตัวแทน สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้
        กิจกรรมการแสดงมายากล แข่งขันวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ มีนักเรียนและครูผู้ควบคุม ดังนี้
         1. เด็กชายนิติกร  ไชยรัตน์          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
         2. เด็กหญิงณัฎณิชา  วันธิรัตน์     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
        ครูผู้ฝึกซ้อม
         1. นางสุชาดา   ฤาชากูล
         2. นางอรัญญา  ไชยชนะ

        ผลการแข่งขัน  ได้รับรางวัล  ระดับเหรียญทอง

 

        กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) แข่งขันวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลกันทรารักษ์  จ.ศรีสะเกษ มีนักเรียนและครูผู้ควบคุม ดังนี้
         1. เด็กชายสิทธินนท์  เรืองบุญรบ    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
         2. เด็กหญิงชลธิชา  อาลัยรักษ์        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
         ครูผู้ฝึกซ้อม
         1. นางคณึงนิตย์  สมสอน        
         2. นางอำพร   ทีสี
         ผลการแข่งขัน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

  
  
Comments