ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือร.ร.เมืองอุบล  ณ จ.นครพนมและ จ.มุกดาหาร ในวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2556  ผลการแข่งขันดังนี้
    การขับร้องเพลงสากล ระดับ ม.1-3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
       ด.ช.ฐานทัพ  บุญฤทธิเดช ครูผู้ฝึกสอน นางอรัญญา  ไชยชนะ
    การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม.1-3
       นายธันวา   มังกรณ์    ครูผู้ฝึกสอน  นางอรัญญา  ไชยชนะ
    การแสดงตลก ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
       นายเดโชชัย  ปัดฐพิมพ์   ครูผู้ฝึกสอน  นางอรัญญา  ไชยชนะ
       นายเดชาวัติ   ปัดฐพิมพ์                    นางคณึงนิตย์  สมสอน
       ด.ช.สหัสวรรษ  ร้ายปล้อง
       ด.ช.ปริญญา  สุขประเสริฐ
       ด.ช.ปราโมทย์  โพธิ์งาม
    การแสดงมายากล ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
       นายธวัชชัย   ทิวาพัฒน์    ครูผู้ฝึกสอน นางพวงเพชร  สงสาคร
       น.ส.อรุณวดี  จันทร์มา                      นางคณึงนิตย์  สมสอน
    การแข่งขัน A-math ระดับ ม.1-3 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
       นายธีรภัทร์  เหล่่ากัณหา   ครูผู้ฝึกสอน นางอำพร  ทีสี
       ด.ช.บัณฑิต   เจริญชาญประเสริฐ         นางคณึงนิตย์  สมสอน
    การแข่งขัน A-math ระดับ ป.1-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
       ด.ช.เชษฐ์วุฒิ  ชัยแก้ว    ครูผู้ฝึกสอน  นางอำพร   ทีสี
       ด.ญ.ฐณิชา  รูปแก้ว                         นางศิริญญา ถ้ำหิน
     

ผลงานปี 2562

โพสต์28 มิ.ย. 2563 10:03โดยMuang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎

ข่าวประชาสัมพันธ์
การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562
       วันที่ พุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  โรงเรียนเมืืองอุบล ได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง โดยจัดให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนเมืองอุบล 
       วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเมืองอุบล ได้นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายทหารพรานที่ 23 (ค่ายสิงห์ดำ) อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
        วันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเมืองอุบล ได้นำลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -5 และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 ร่วมเดินทางไกลและเข้ารับการฝึก ณ กองบิน 21
การปฏิบัติศาสนพิธี เนื่องในวันมาฆบูชา
       วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น.โรงเรียนเมืืองอุบล ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5 ไปปฏิบัติศาสนพิธีเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดนาควาย และในเวลา 13.00 น. ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ในการปฏิบัติศาสนพิธีเนื่องในวันมาฆบูชา


การประกอบศาสนาพิธีที่วัดนาควาย


การประกอบศาสนพิธีที่วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)

การสอบโอเน็ตประจำปีการศึกษา 2562
       วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์  2563 โรงเรียนเมืองอุบล ได้เป็นศูนย์สอบโอเน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีโรงเรียนเข้ามาสอบทั้งหมด 7 โรงเรียน และในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้มาตรวจเยี่ยม โรงเรียนเมืองอุบล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนและคณะกรรมการดำเนินการสอบให้เป็นไปอย่างโปร่งใส


รับมอบถุงยังชีพ
       วันที่ 31 มกราคม 2563 นายปรีชา  ทาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองอุบล และได้มอบถุงยังชีพจำนวน 3 ถุงให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเมืองอุบล

รับอุปกรณ์กีฬาและจักรยาน
       วันที่ 23 มกราคม 2563 โรงเรียนเมืองอุบลได้รับมอบอุปกรณ์กีฬา และจักรยานจำนวน 2 คัน จากกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี ให้กับนักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย เพื่อใช้เป็นพาหนะ
ในการเดินทางไปโรงเรียน 

150 ปี รำลึกชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
       วันที่ 20 มกราคม 2563 โรงเรียนเมืองอุบลได้จัดพิธีเจริญสมาธิภาวนาสู่สันติภาพ เป็นเวลา 15 นาที เพื่อถวายอาจาริยบูชา 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ  ซึ่งพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี ท่านได้ปฏิบัติตนตามแนวทางคำสอนของพระศาสดาอย่างเคร่งครัด และยึดถือธุดงควัตรด้วยจริยวัตรปฏิปทางดงาม ในการประชุมสมัยสมัญของยูเนสโกครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ได้ประกาศยกย่องหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในวาระที่มีชาติกาลครบ 150 ปี ใน พ.ศ. 2563 เป็นบุคคลสำคัญของโลก ประจำวาระปี 2563 - 2564 ถือเป็นพระอริยสงฆ์รูปที่ 3 ของประเทศไทย นับตั้งแต่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และท่านพุทธทาสภิกขุ ที่ได้รับการถวายเกียรตินี้ 


ฝึกทักษะอาชีพ
       วันที่ 13 - 17 มกราคม 2563 โรงเรียนเมืองอุบลได้จัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนตามโครงการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ได้มาสอนในหลักสูตรการตัดผมชาย - หญิง และการทำขนม 


วันเด็ก ประจำปี 2563
       วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนเมืองอุบลได้จัดงานวันเด็ก ประจำปี 2563  โดยนายณัฐพงษ์ 
ดาขวา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบล ได้อ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในงานนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี นักเรียนที่มีจิตอาสาทำความดี ให้กับนักเรียน จำนวน 24 ทุน 
ทุนละ 500 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหาร คณะครู  ผู้ปกครอง และผู้มีอุปการคุณกับ
โรงเรียน ที่ได้บริจาคเป็นเงิน สิ่งของ น้ำและอาหาร ให้กับนักเรียน ตลอดวงดนตรีที่มาให้ความสนุก
และความสุขกับนักเรียน


          วันที่ 11 มกราคม 2563 โรงเรียนเมืองอุบล ได้ส่งการแสดงมายากล โดยเด็กชายนิติกร ไชยรัตน์ เด็กหญิงณัฎณิชา  วันธิรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นผู้นำการแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
อุบลราชธานี กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562
       วันที่ 26 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเมืองอุบลได้จัดงานกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 ในงานนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสนับสนุนในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

  
  
   

วันคริสต์มาสปี 2562
       นายณัฐพงษ์  ดาขวา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบล ได้เป็นประธานเปิดงานวันคริต์มาส ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เพื่อส่งเสริมและสร้างประสบการณ์
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศผ่านกิจกรรมการเล่นเกม 
การตอบคำถาม และการแสดง 
 

   
  

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69 
         โรงเรียนเมืองอุบล ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 จ.ศรีสะเกษ โดยมีกิจกรรมที่เป็นตัวแทน สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้
        กิจกรรมการแสดงมายากล แข่งขันวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ มีนักเรียนและครูผู้ควบคุม ดังนี้
         1. เด็กชายนิติกร  ไชยรัตน์          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
         2. เด็กหญิงณัฎณิชา  วันธิรัตน์     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
        ครูผู้ฝึกซ้อม
         1. นางสุชาดา   ฤาชากูล
         2. นางอรัญญา  ไชยชนะ

        ผลการแข่งขัน  ได้รับรางวัล  ระดับเหรียญทอง

 

        กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) แข่งขันวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลกันทรารักษ์  จ.ศรีสะเกษ มีนักเรียนและครูผู้ควบคุม ดังนี้
         1. เด็กชายสิทธินนท์  เรืองบุญรบ    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
         2. เด็กหญิงชลธิชา  อาลัยรักษ์        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
         ครูผู้ฝึกซ้อม
         1. นางคณึงนิตย์  สมสอน        
         2. นางอำพร   ทีสี
         ผลการแข่งขัน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

  
  

ผลงานปี2559-2560

โพสต์31 ต.ค. 2561 06:38โดยMuang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
     วันที่ 7 มิถุนายน 261 โรงเรียนเมืองอุบล จัดพิธีไหว้ครู ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองอุบล

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561
     วันที่ 3 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเมืองอุบล ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟัง
คำชี้แจงนโยบายในการดำเนินการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จากผู้บริหาร
รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษาจากผู้ปกครอง โดยมีกำหนดการดังนี้
     08.30 น.  ลงทะเบียน (ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองอุบล)
     09.00 น.  ผู้อำนวยการโรงเรียนพบผู้ปกครอง
     10.30 น.  ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น (ห้องเรียนของนักเรียน)

การแข่งขันกีฬาสีประปีการศึกษา 2560
        วันที่ 28 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเมืองอุบล ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน มีการแข่งขันกรีฑาประเภทลู่ ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรอบชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2560 นายพินิจ  ส่งเสริม พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จังหวัดขอนแก่น โดยกิจกรรมที่ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 คือ การเล่านิทาน  การจัดสวนถาด การแสดงมายากล และการแสดงตลก 


25 พฤศจิกายน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
    โรงเรียนเมืองอุบลได้จัดพิธีรำลึก วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ บริเวณหน้าพระบรมรูป รัชกาลที่ 6 โดยได้ทำพิธีถวายพวงมาลา ถวายบังคม และถวายราชสดุดี นำโดยนายพินิจ ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบล ผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ กองลูกเสือลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง กองลูกเสือ เนตรนารี สามัญ และ กองลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ในบริเวณโรงเรียน

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ หอประชุุมโรงเรียนเมืองอุบล โดยมีนายพินิจ  ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบลเป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร


    วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 กองลูกเสือโรงเรียนเมืองอุบล ได้ร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เพื่ออุทิศตนในการทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จ.อุบลราชธานี

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2560
   วันเสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม  2560  กองลูกเสือโรงเรียนเมืองอุบล นำโดยนายพินิจ  ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบล เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จ.อุบลราชธานี
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
    วันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเมืองอุบล ได้จัดงานวันสุนทรภู่ ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองอุบล 
โดยมี ดร.เธียรไท  คำล้าน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
เป็นประธานในพิธีเปิด ในช่วงบ่ายได้ร่วมรณรงค์ในชุมชนให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
     วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน  2560  เวลา 09.09 น. โรงเรียนเมืองอุบลได้จัดพิธีไหว้ครู ณ 
หอประชุมโรงเรียนเมืองอุบล 


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
     วันอาทิตย์ที่ 31  พฤษภาคม  2560  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนเมืองอุบล ได้ทำพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดนักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างโรงเรียนเมืองอุบล กับ ภาคีเครือข่ายของสถานศึกษา
เชิญประชุมผู้ปกครอง
     วันอาทิตย์ที่ 28  พฤษภาคม  2560  เวลา 09.00 - 12.00 น. ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน
เมืองอุบล ทุกระดับชั้น ร่วมประชุมพร้อมกัน ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองอุบล  เพื่อรับฟังคำชี้แจง 
นโยบายทางการศึกษาจากผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบล ทีมงานบริหารโ่รงเรียน และ พบกับ
ครูประจำชั้น เลือกตั้งตัวแทนผู้ปกครอง และเปิดรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาต่อไป

ประชมผู้ปกครอง160


ผลความสำเร็จในรอบปีการศึกษา 2559
    รางวัลระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ุุ66 ณ จังหวัด หนองคาย - บึงกาฬ ระหว่างวันที่  7 - 9 ธันวาคม 2559
    1. รางวัลเหรียญทอง  การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-3   
        
 นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  เด็กชายตรีเทพ   หลักดี    นางสาวพนิดา  ยะพา
         
ผู้ฝึกสอน  นางสวลี   บุญเจริญ   นางอำพร   ทีสี
   
     2. รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันมายากล 
         นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  นายนาริตะ  อุณาภาคย์    เด็กชายศุภวิชญ์  คล่องการเขียน
         
ผู้ฝึกสอน  นางพวงเพชร   สงสาคร   นางสุชาดา  ฤาชากูล
     3. รางวัลเหรียญทอง  การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับชั้น ม.1-3   
        
 นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  นางสาวนารีรัตน์  ศิลปศาสตร์
         
ผู้ฝึกสอน  นางอรัญญา  ไชยชนะ
  
     4. รางวัลเหรียญเงิน  ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-3   
        
 นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  นางสาวสุชาดา  สรสิงห์  นางสาวปรางค์ทิพย์  สีหราช
                                         นายปิยะวัฒน์  มุกสิกพันธ์  เด็กชายเสกฐวุฒิ  ประดา  
                                         เด็กชายอภิรักษ์ นิลแสง
         
ผู้ฝึกสอน  นางสวลี   บุญเจริญ   นางอรัญญา  ไชยชนะ
  
     5. รางวัลเหรียญเงิน การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-3   
        
 นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  เด็กชายภัทรพล  พรหมอารักษ์    เด็กหญิงณัฎฐธิดา  โทเพชร
         
ผู้ฝึกสอน  นางพิณนภา  บุญยืน   นางลักษณาภรณ์  แพงพรมมา
  
     6. รางวัลเหรียญเงิน  การแสดงตลก
        
 นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  นายชิตพล  เทศไธสง   นายวีระชัย  ศรบุญ  เด็กชายสุรพงษ์  วัยเจริญ
                                         เด็กชายสุกฤษ์  เหมฟูม   เด็กชายไชยพัฒน์  ถิระบุตร
         
ผู้ฝึกสอน  นางคณึงนิตย์   สมสอน  นางอรัญญา  ไชยชนะ
  
     7. รางวัลเหรียญเงิน  การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เด็กเรียนร่วม  ป. 1-6
        
 นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  เด็กชายภูมินทร์  พิมพ์เวียงคำ
         
ผู้ฝึกสอน  นางอิงอร  จันทร์ตรี
  
     8. รางวัลเหรียญเงิน  การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เด็กเรียนร่วม  ม.1-3
        
 นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  นายจุลภาพ  พันธ์สุวรรณ
         
ผู้ฝึกสอน  นางอรัญญา   ไชยชนะ

มอบทุนการศึกษา
     วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 นายพินิจ  ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบล ได้เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 10 ทุน ทุนละ 300 บาท

รับทุน


ร่วมงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก
     สำนักประชาสัมพันธฺ์เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงาน สัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก 30 ปี สปช.2 ฅ
รวมใจภักดิ์ รักสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 2 ในงานนี้
โรงเรียนเมืองอุบลได้นำนักเรียนเข้าร่วมชมกิจกรรมและ ร่วมการประกวด Cover Dance และ ประกวด
การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและหางเครื่อง ดาวรุ่งลูกทุ่งรวมใจภักดิ์รักสิ่งแวดล้อมศึกลูกทุ่งชิงแชมป์
อีสานใต้

การแสดงที่NBT


การเข้าค่ายธรรมะประจำปีการศึกษา 2559
     วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนเมืองอุบลได้จัดการเข้าค่ายธรรมะให้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาจิตใจ 
การสร้างคุณธรรรมจริยธรรม การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ความเสียสละ ช่วยเหลือกันระหว่าง
พี่กับน้อง 

อบรมธรรมมะปี59


วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
     วันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2559 นายพินิจ  ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบล พร้อมด้วยผู้กำกับ
ลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ พร้อมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเมืองอุบล  ได้เข้าร่วมปฏิบัติพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 และได้รับการตรวจเยี่ยมกองลูกเสือจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สถาปนากองลูกเสือ


วันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2559
     วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเมืองอุบลได้จัดงานวันสุนทรภู่ โดยได้รับเกียรติจาก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มาเป็นประธานในพิธี
ในภาคเช้าเป็นกิจกรรมวันสุนทรภู่ มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่
การแสดงของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ภาคบ่ายเป็นการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน 

วันสุนทรภู่


วิดีโอ YouTube


การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2559
     โรงเรียนเมืองอุบลได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เพื่อประชุม ทำความเข้าใจ สร้างสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างผู้ปกครอง ครูประจำชั้น นักเรียน และโรงเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 

การนำนักเรียนเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา
     วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 นายพินิจ  ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบล นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา ณ วัดมหาวณาราม (วัดป่าใหญ่) ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงศีลธรรม ผลการประกวดนักเรียนโรงเรียนเมืองอุบล
ได้รับรางวัลดังนี้
     รางวัลชนะเลิศ  นางสาวนารีรัตน์  ศิลปศาสตร์ 
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวรัญศิตา  พงษ์บรรเทา
     รางวัลชมเชย  นายชิตพล  เทศไธสงค์ และ นางสาวกันย์ภิรม  เพ็ชดี

วิดีโอ YouTube


ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน มหัศจรรย์มายากล ; โรงเรียนเมืองอุบล

วิดีโอ YouTubeครอบครัวข่าวเด็ก ตอน สหกรณ์โรงเรียนเมืองอุบล จ.อุบลราชธานี

รวมผลงานปีการศึกษา2558

โพสต์21 ส.ค. 2559 08:22โดยMuang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2559 08:24 ]

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน มหัศจรรย์มายากล ; โรงเรียนเมืองอุบล

วิดีโอ YouTubeร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูทัศนีย์ สัมพระวงศ์
       โรงเรียนเมืองอุบล นำโดย นายพินิจ  ส่งเสริม  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบล ร่วมกับคณะครู นักเรียน และบุคลากร แสดงความยินดีกับ นางทัศนีย์ สัมพระวงศ์  ได้รับรางวัลพระราชทานมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ตามพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

อัลบั้มรูปภาพ Google+


ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน สหกรณ์โรงเรียนเมืองอุบล จ.อุบลราชธานี

วิดีโอ YouTubeโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนเมืองอุบล

วิดีโอ YouTubeการแสดงนักเรียน วันภาษาไทยแห่งชาติ

วิดีโอ YouTubeการแสดงนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วันภาษาไทยแห่งชาติ 

วิดีโอ YouTubeวันภาษาไทยแห่งชาติ 2558

วิดีโอ YouTubeห้องสมุดโรงเรียนเมืองอุบล

วิดีโอ YouTubeหนังสั้นโรงเรียนเมืองอุบล เรื่อง " เป็นที่หนึ่ง " 

วิดีโอ YouTubeกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนเมืองอุบล

วิดีโอ YouTube


ผลงานที่ประทับใจ

โพสต์24 ก.พ. 2557 23:11โดยMuang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2559 08:24 ]

วันเด็กแห่งชาติ 2558
     โรงเรียนเมืองอุบลได้จัดงานวันเด็ก ในวันที่ 9 มกราคม 2558 ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครอง  คณะครู  นักเรียน และผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนของรางวัล และได้รับเกียรติจากวงดนตรี วัยใส ที่ได้นำดนตรีและเครื่องเสียงช่วยสร้างสีสันให้กับงานวันเด็กในปีนี้


กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2557
   โรงเรียนเมืองอุบลได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนในวันที่ 25 ธันวาคม 2557  ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านบัวหลวง อาษาพล 
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด รวมท้้งท่านแขกผู้มีเกียรติ ท่านผู้ปกครองให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้อย่างเต็มที่

วิดีโอ YouTubeผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
   โรงเรียนเมืองอุบลได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาฯ เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ จังหวัดสกลนคร ผลการแข่งขันมีดังนี้
     รางวัลระดับเหรียญทอง 
      1. มารยาทไทย ระดับ ม.1-3 
              นายจิรวัฒ  โสระดี      นางสาวภาวิตา  เนตรสงคราม
               ผู้ฝึกสอน  นางสวลี  บุญเจริญ   นางพิณนภา  บุญยืน
      2. ร้องเพลงสากล ระดับ ม.1-3 
               นายฐานทัพ   บุญฤทธิเดช
               ผู้ฝึกสอน  นางอรัญญา   ไชยชนะ

วิดีโอ YouTube      3. การแสดงตลก ระดับ ป.1- ม.3 
              นายปราโมทย์   โพธิ์งาม    นายชนะชัย  ชูสงค์
                 นายสหัสวรรษ   ร้ายปล้อง  นายปริญญา  สุขประเสริฐ
              
นายรัฐพล  สุดสนอง  นายอภิสิทธิ์  สิงห์สู่ (นักดนตรี)
              ผู้ฝึกสอน  นางคณึงนิตย์  สมสอน  นางอรัญญา  ไชยชนะ

วิดีโอ YouTube


      4. แอโรบิก ระดับ ม.1- ม.3 
             นายธีระเทพ   ประสาสม       นายธนวัฒน์  กินรมย์
                น.ส.สุรี   แซ่ลี                    น.ส.วิไลพร  กล้าหาญ
             น.ส.พรชิตา  ชิณกะธรรม      น.ส.ประกายแก้ว  บุญเหลา
             น.ส.ศิริขวํญ  นำผล            น.ส.กิตติมา พรหมวิหาร
             ด.ช.ชนะชล  แซ่ลี              ด.ช.วทัญญู   กลิ่นแก้ว
             ด.ช.วีระชัย  ศรบุญ             ด.ช.อดิชัย  ทองเรือง
             ด.ช.ธรรมศักดิ์  ชยาภินันโท  ด.ช.อภิชาติ  อาจสาลี
             ด.ช.เอกรัตน์  เยาว์ยุบล
  
             ผู้ฝึกสอน นางอำพร  ทีสี    นางอิงอร  จันทร์ตรี 
                            นางคณึงนิตย์  สมสอน  นางอรัญญา  ไชยชนะ
      รางวัลระดับเหรียญเงิน
      การแสดงมายากล ระดับ ป.1- ม.3 
              นายนาริตะ  อุณาภาคย์      เด็กหญิงสุภักษร  เย็นรักษา
               ผู้ฝึกสอน  นางพวงเพชร  สงสาคร   นางสุขาดา  ฤาชากูล

วิดีโอ YouTube


ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
    โรงเรียนเมืองอุบลได้นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ พัทยา จ.ชลบุรี
ในการอบรมมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ สัตว์ทะเล พืชทะเล ป่าชายเลน 
มีกิจกรรมการดำน้ำดูปะการัง

อัลบั้มรูปภาพ Google+

ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 

กลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรี)
   โรงเรียนเมืองอุบลเป็นสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรี) วันที่ 23 - 24 ตุลาคม 2557 
การเข้าค่ายอบรมธรรมะ
      วันที่ 24  กรกฏาคม 2557  โรงเรียนเมืองอุบล ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 เข้ารับการอบรมที่วัดบ้าน
ด้ามพร้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการอบรมที่โรงเรียนโดยพระวิทยากรจากธุดงคสถานอุบลราชธานี 

อัลบั้มรูปภาพ Google+

โรงเรียนวิถีพุทธ

    เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโรงเรียนเมืองอุบล ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  โดยให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้สวมชุดขาวทุกวันพระ ในวันดังกล่าวมีกิจกรรมการอาราธนาศีลห้า  การสวดมนต์ไหว้พระในตอนเช้า นำโดยนายพินิจ  ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบล 

อัลบั้มรูปภาพ Google+

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

           วันที่ กรกฎาคม 2557  โรงเรียนเมืองอุบล นำโดย นายพินิจ  
ส่งเสริม  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบล ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี ทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี
2557

อัลบั้มรูปภาพ Google+


การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
      นายวิชัย  ภารการ  รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  เป็นประธาน
เปิดการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองอุบล โดยทีมงานวิทยากรชาวต่างชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอินเดีย เป็นแกนนำในการจัดการอบรม

28 กรกฎาคม 2014

วันต่อต้านยาเสพติด
    โรงเรียนเมืองอุบล ได้จัดกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิ.ย. 2557 ด้วยการนำนักเรียนเขียน
ป้ายประชาสัมพันธ์ ถึงพิษภัยของสิ่งเสพติด และเดินรณรงค์ในชุมชนรอบโรงเรียน

รูปโปรไฟล์


วันสุนทรภู่
     วันที่ 26 มิ.ย. 2557 โรงเรียนเมืองอุบล ได้จัดงานวันสุนทรภู่  เพื่อเป็นการรำลึกถึง สุนทรภู่กวีเอกของโลก  ภายในงานมีการจัดนิทรรศการประวัติและผลงานของสุนทรภู่   การแสดงบนเวที และการตอบปัญหาชิงรางวัลมากมาย

รูปโปรไฟล์

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือร.ร.เมืองอุบล  ณ จ.นครพนมและ จ.มุกดาหาร ในวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2556  ผลการแข่งขันดังนี้
    การขับร้องเพลงสากล ระดับ ม.1-3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
       ด.ช.ฐานทัพ  บุญฤทธิเดช ครูผู้ฝึกสอน นางอรัญญา  ไชยชนะ
    การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม.1-3
       นายธันวา   มังกรณ์    ครูผู้ฝึกสอน  นางอรัญญา  ไชยชนะ
    การแสดงตลก ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
       นายเดโชชัย  ปัดฐพิมพ์   ครูผู้ฝึกสอน  นางอรัญญา  ไชยชนะ
       นายเดชาวัติ   ปัดฐพิมพ์                    นางคณึงนิตย์  สมสอน
       ด.ช.สหัสวรรษ  ร้ายปล้อง
       ด.ช.ปริญญา  สุขประเสริฐ
       ด.ช.ปราโมทย์  โพธิ์งาม
    การแสดงมายากล ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
       นายธวัชชัย   ทิวาพัฒน์    ครูผู้ฝึกสอน นางพวงเพชร  สงสาคร
       น.ส.อรุณวดี  จันทร์มา                      นางคณึงนิตย์  สมสอน
    การแข่งขัน A-math ระดับ ม.1-3 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
       นายธีรภัทร์  เหล่่ากัณหา   ครูผู้ฝึกสอน นางอำพร  ทีสี
       ด.ช.บัณฑิต   เจริญชาญประเสริฐ         นางคณึงนิตย์  สมสอน
    การแข่งขัน A-math ระดับ ป.1-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
       ด.ช.เชษฐ์วุฒิ  ชัยแก้ว    ครูผู้ฝึกสอน  นางอำพร   ทีสี
       ด.ญ.ฐณิชา  รูปแก้ว                         นางศิริญญา ถ้ำหิน
     
"ม่วนคักๆ ฮักอุบล ยลพุทธศิลป์ ถิ่นเทียนงาม"
     ร.ร.เมืองอุบลนำโดยท่านผู้อำนวยการพินิจ  ส่งเสริมได้นำนักเรียน
ร่วมแสดงบนเวที ในงานประเพณีแห่เทียน ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี 
ได้ชื่อว่าเป็นนครแห่งเทียน ณ บริเวณลานเสาเฉลียง อุบลสแควร์ 
มีการแสดงเต้น B-boy  การแสดงบัดสโลบ และ การแสดงจินตลีลา
เพลงพระราชนิพนธ์ อาทิตย์อับแสง

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube


สไลด์โชว์ PicasaWebวันภาษาไทย ประจำปี 2556
     ร.ร.เมืองอุบลได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ณ หอประชุมโรงเรียน
เมืองอุบล การจัดกิจกรรมในปีเน้นให้นักเรียนเข้าร่วมเรียนรู้ตามฐาน
ทักษะการเรียนรู้ เช่น ฐานสารานุกรม  ฐานพจนานุกรม ฐานคาราโอเกะ
เป็นต้น

สไลด์โชว์ PicasaWeb

การเข้าค่ายอบรมธรรมะประจำปีการศึกษา 2556
     ร.ร.เมืองอุบล จัดการอบรมธรรมมะให้กับนักเรียนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนโดยมีกำหนดการ ดังนี้
     ระดับชั้นป.1 - 3 เข้าอบรมธรรมะ ณ วัดด้ามพร้า ในวันที่ 29 - 30 กรกฏาคม 2556
     ระดับชั้น ป.4 - ม. 3 เข้าอบรมที่ศูนย์พุทธธรรมวชิรญาณป่าดงใหญ่
วังอ้อ ในวันที่ 29 - 31 กรกฏาคม 2556

สไลด์โชว์ PicasaWeb


พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
     ร.ร.เมืองอุบล จะจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 
ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฏาคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองอุบล
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
     ร.ร.เมืองอุบล ได้เป็นศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยได้จัดการอบรมปฏิบัติการศิลปะ 1 ครบทั้ง 3 สาระคือ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์  ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 
    ภาพกิจกรรมสาระดนตรี (copy ที่ Link แล้วนำไป วาง (Paste)ที่ช่อง address ได้เลยค่ะ)
https://picasaweb.google.com/108330305388334838676/Singing?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPuJyo_6waqE_AE&feat=directlink
 SAR โรงเรียนเมืองอุบล
     โรงเรียนเมืองอุบล ได้จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานคุณภาพประจำปี 2555 เสร็จเรียบร้อยแล้ว สนใจ เชิญคลิกที่นี่

ข่าวกิจกรรม

โพสต์1 ส.ค. 2556 09:37โดยMuang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎

โรงเรียนเมืองอุบ  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนวันที่ อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเมืองอุบล เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


โรงเรียนเมืองอุบ  ยินดีต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 ด้วยความยินดียิ่ง


โรงเรียนเมืองอุบ  ขอแสดงความยินดีกับ
   ด.ญ.ไอรดา  กุลเกษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าโรงเรียนนารีนุกูลในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ลำดับที่ 1
   ด.ญ.สุพิชญา  คล่องการเขียน สอบเข้่าโปรแกรมห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์ได้ (Advance Program: AP)

มหกรรมวิชาการโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2555

โพสต์2 มิ.ย. 2556 09:51โดยMuang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎   [ อัปเดต 2 มิ.ย. 2556 10:23 ]

มหกรรมวิชาการโรงเรียน โรงเรียนเมืองอุบลได้จัดงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านวัชรพงศ์ สุขรักษา ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานีเขต 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและ เข้าชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก

สไลด์โชว์ PicasaWeb
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ปี 2555

โพสต์2 มิ.ย. 2556 09:50โดยMuang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนและเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1ไปแข่งขันที่จังหวัดชัยภูมิฯ และได้รับรางวัล ดังนี้
    - การร้องเพลงสากล นายชัยวัฒน์  สุทธิศรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง
    - การแสดงมายากล นายธวัชชัย ทิวาพัฒน์, นายพิพัฒน์ ยาประกัลป์  ได้รับรางวัล เหรียญทอง
    - การแสดงตลก นายเอกวุฒิ แสงสีดา, ด.ช.เดโชชัย ปัดฐพิมพ์,
      ด.ช.เดชาวัติ ปัตฐพิมพ์, ด.ช.ปริญญา สุขประเสริฐ และ
      ด.ช.สหัสวรรษ ร้ายปล้อง  ได้รับรางวัลเหรียญทอง
     - A-math ด.ช.บัณฑิต เจริญชาญประเสริฐ, ด.ช.ธนวัฒน์ กินรมย์ ได้รับรางวัล เข้าร่วมการแข่งขัน   

เข้าร่วมอบรม DowebD

โพสต์12 ก.พ. 2556 09:24โดยMuang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎

 ขอแสดงความยินดี ด.ญ.สุพัตรา พุทธชาติ ด.ช.วีรภัทร  พงษ์แสน และ ด.ช.ถิระวัฒน์  ภารเวช นักเรียนที่ได้ส่งผลงานการเขียนบทภาพยนตร์และได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมการผลิตภาพยนตร์สั้น ของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนร่วมกับสมาคมหนังสั้นแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมแม็กซ์พระรามเก้า กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฏาคม 2555 

สไลด์โชว์ PicasaWeb

ผลงานหนังสั้นระดับประุถมศึกษา

โพสต์12 ก.พ. 2556 09:22โดยMuang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎

  ผลงานหนังสั้นระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนเมืองอุบล             รอบชิงชนะเลิศ ระดับชาติ

วิดีโอ YouTube

การแข่งขันระดับประเทศ

โพสต์4 ส.ค. 2555 09:17โดยMuang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎   [ อัปเดต 4 ส.ค. 2555 09:19 ]

ขอแสดงความยินดี นายธีรภัทร  เสริมศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนเมืองอุบล ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากล ชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จ.นนทบุรี

สไลด์โชว์ PicasaWeb


1-10 of 16