ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือร.ร.เมืองอุบล  ณ จ.นครพนมและ จ.มุกดาหาร ในวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2556  ผลการแข่งขันดังนี้
    การขับร้องเพลงสากล ระดับ ม.1-3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
       ด.ช.ฐานทัพ  บุญฤทธิเดช ครูผู้ฝึกสอน นางอรัญญา  ไชยชนะ
    การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม.1-3
       นายธันวา   มังกรณ์    ครูผู้ฝึกสอน  นางอรัญญา  ไชยชนะ
    การแสดงตลก ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
       นายเดโชชัย  ปัดฐพิมพ์   ครูผู้ฝึกสอน  นางอรัญญา  ไชยชนะ
       นายเดชาวัติ   ปัดฐพิมพ์                    นางคณึงนิตย์  สมสอน
       ด.ช.สหัสวรรษ  ร้ายปล้อง
       ด.ช.ปริญญา  สุขประเสริฐ
       ด.ช.ปราโมทย์  โพธิ์งาม
    การแสดงมายากล ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
       นายธวัชชัย   ทิวาพัฒน์    ครูผู้ฝึกสอน นางพวงเพชร  สงสาคร
       น.ส.อรุณวดี  จันทร์มา                      นางคณึงนิตย์  สมสอน
    การแข่งขัน A-math ระดับ ม.1-3 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
       นายธีรภัทร์  เหล่่ากัณหา   ครูผู้ฝึกสอน นางอำพร  ทีสี
       ด.ช.บัณฑิต   เจริญชาญประเสริฐ         นางคณึงนิตย์  สมสอน
    การแข่งขัน A-math ระดับ ป.1-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
       ด.ช.เชษฐ์วุฒิ  ชัยแก้ว    ครูผู้ฝึกสอน  นางอำพร   ทีสี
       ด.ญ.ฐณิชา  รูปแก้ว                         นางศิริญญา ถ้ำหิน
     

รวมผลงานปีการศึกษา2558

โพสต์21 ส.ค. 2559 08:22โดยMuang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2559 08:24 ]

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน มหัศจรรย์มายากล ; โรงเรียนเมืองอุบล

วิดีโอ YouTubeร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูทัศนีย์ สัมพระวงศ์
       โรงเรียนเมืองอุบล นำโดย นายพินิจ  ส่งเสริม  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบล ร่วมกับคณะครู นักเรียน และบุคลากร แสดงความยินดีกับ นางทัศนีย์ สัมพระวงศ์  ได้รับรางวัลพระราชทานมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ตามพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

อัลบั้มรูปภาพ Google+


ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน สหกรณ์โรงเรียนเมืองอุบล จ.อุบลราชธานี

วิดีโอ YouTubeโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนเมืองอุบล

วิดีโอ YouTubeการแสดงนักเรียน วันภาษาไทยแห่งชาติ

วิดีโอ YouTubeการแสดงนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วันภาษาไทยแห่งชาติ 

วิดีโอ YouTubeวันภาษาไทยแห่งชาติ 2558

วิดีโอ YouTubeห้องสมุดโรงเรียนเมืองอุบล

วิดีโอ YouTubeหนังสั้นโรงเรียนเมืองอุบล เรื่อง " เป็นที่หนึ่ง " 

วิดีโอ YouTubeกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนเมืองอุบล

วิดีโอ YouTube


ผลงานที่ประทับใจ

โพสต์24 ก.พ. 2557 23:11โดยMuang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2559 08:24 ]

วันเด็กแห่งชาติ 2558
     โรงเรียนเมืองอุบลได้จัดงานวันเด็ก ในวันที่ 9 มกราคม 2558 ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครอง  คณะครู  นักเรียน และผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนของรางวัล และได้รับเกียรติจากวงดนตรี วัยใส ที่ได้นำดนตรีและเครื่องเสียงช่วยสร้างสีสันให้กับงานวันเด็กในปีนี้


กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2557
   โรงเรียนเมืองอุบลได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนในวันที่ 25 ธันวาคม 2557  ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านบัวหลวง อาษาพล 
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด รวมท้้งท่านแขกผู้มีเกียรติ ท่านผู้ปกครองให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้อย่างเต็มที่

วิดีโอ YouTubeผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
   โรงเรียนเมืองอุบลได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาฯ เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ จังหวัดสกลนคร ผลการแข่งขันมีดังนี้
     รางวัลระดับเหรียญทอง 
      1. มารยาทไทย ระดับ ม.1-3 
              นายจิรวัฒ  โสระดี      นางสาวภาวิตา  เนตรสงคราม
               ผู้ฝึกสอน  นางสวลี  บุญเจริญ   นางพิณนภา  บุญยืน
      2. ร้องเพลงสากล ระดับ ม.1-3 
               นายฐานทัพ   บุญฤทธิเดช
               ผู้ฝึกสอน  นางอรัญญา   ไชยชนะ

วิดีโอ YouTube      3. การแสดงตลก ระดับ ป.1- ม.3 
              นายปราโมทย์   โพธิ์งาม    นายชนะชัย  ชูสงค์
                 นายสหัสวรรษ   ร้ายปล้อง  นายปริญญา  สุขประเสริฐ
              
นายรัฐพล  สุดสนอง  นายอภิสิทธิ์  สิงห์สู่ (นักดนตรี)
              ผู้ฝึกสอน  นางคณึงนิตย์  สมสอน  นางอรัญญา  ไชยชนะ

วิดีโอ YouTube


      4. แอโรบิก ระดับ ม.1- ม.3 
             นายธีระเทพ   ประสาสม       นายธนวัฒน์  กินรมย์
                น.ส.สุรี   แซ่ลี                    น.ส.วิไลพร  กล้าหาญ
             น.ส.พรชิตา  ชิณกะธรรม      น.ส.ประกายแก้ว  บุญเหลา
             น.ส.ศิริขวํญ  นำผล            น.ส.กิตติมา พรหมวิหาร
             ด.ช.ชนะชล  แซ่ลี              ด.ช.วทัญญู   กลิ่นแก้ว
             ด.ช.วีระชัย  ศรบุญ             ด.ช.อดิชัย  ทองเรือง
             ด.ช.ธรรมศักดิ์  ชยาภินันโท  ด.ช.อภิชาติ  อาจสาลี
             ด.ช.เอกรัตน์  เยาว์ยุบล
  
             ผู้ฝึกสอน นางอำพร  ทีสี    นางอิงอร  จันทร์ตรี 
                            นางคณึงนิตย์  สมสอน  นางอรัญญา  ไชยชนะ
      รางวัลระดับเหรียญเงิน
      การแสดงมายากล ระดับ ป.1- ม.3 
              นายนาริตะ  อุณาภาคย์      เด็กหญิงสุภักษร  เย็นรักษา
               ผู้ฝึกสอน  นางพวงเพชร  สงสาคร   นางสุขาดา  ฤาชากูล

วิดีโอ YouTube


ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
    โรงเรียนเมืองอุบลได้นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ พัทยา จ.ชลบุรี
ในการอบรมมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ สัตว์ทะเล พืชทะเล ป่าชายเลน 
มีกิจกรรมการดำน้ำดูปะการัง

อัลบั้มรูปภาพ Google+

ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 

กลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรี)
   โรงเรียนเมืองอุบลเป็นสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรี) วันที่ 23 - 24 ตุลาคม 2557 
การเข้าค่ายอบรมธรรมะ
      วันที่ 24  กรกฏาคม 2557  โรงเรียนเมืองอุบล ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 เข้ารับการอบรมที่วัดบ้าน
ด้ามพร้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการอบรมที่โรงเรียนโดยพระวิทยากรจากธุดงคสถานอุบลราชธานี 

อัลบั้มรูปภาพ Google+

โรงเรียนวิถีพุทธ

    เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโรงเรียนเมืองอุบล ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  โดยให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้สวมชุดขาวทุกวันพระ ในวันดังกล่าวมีกิจกรรมการอาราธนาศีลห้า  การสวดมนต์ไหว้พระในตอนเช้า นำโดยนายพินิจ  ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบล 

อัลบั้มรูปภาพ Google+

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

           วันที่ กรกฎาคม 2557  โรงเรียนเมืองอุบล นำโดย นายพินิจ  
ส่งเสริม  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบล ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี ทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี
2557

อัลบั้มรูปภาพ Google+


การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
      นายวิชัย  ภารการ  รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  เป็นประธาน
เปิดการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองอุบล โดยทีมงานวิทยากรชาวต่างชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอินเดีย เป็นแกนนำในการจัดการอบรม

28 กรกฎาคม 2014

วันต่อต้านยาเสพติด
    โรงเรียนเมืองอุบล ได้จัดกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิ.ย. 2557 ด้วยการนำนักเรียนเขียน
ป้ายประชาสัมพันธ์ ถึงพิษภัยของสิ่งเสพติด และเดินรณรงค์ในชุมชนรอบโรงเรียน

รูปโปรไฟล์


วันสุนทรภู่
     วันที่ 26 มิ.ย. 2557 โรงเรียนเมืองอุบล ได้จัดงานวันสุนทรภู่  เพื่อเป็นการรำลึกถึง สุนทรภู่กวีเอกของโลก  ภายในงานมีการจัดนิทรรศการประวัติและผลงานของสุนทรภู่   การแสดงบนเวที และการตอบปัญหาชิงรางวัลมากมาย

รูปโปรไฟล์

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือร.ร.เมืองอุบล  ณ จ.นครพนมและ จ.มุกดาหาร ในวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2556  ผลการแข่งขันดังนี้
    การขับร้องเพลงสากล ระดับ ม.1-3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
       ด.ช.ฐานทัพ  บุญฤทธิเดช ครูผู้ฝึกสอน นางอรัญญา  ไชยชนะ
    การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม.1-3
       นายธันวา   มังกรณ์    ครูผู้ฝึกสอน  นางอรัญญา  ไชยชนะ
    การแสดงตลก ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
       นายเดโชชัย  ปัดฐพิมพ์   ครูผู้ฝึกสอน  นางอรัญญา  ไชยชนะ
       นายเดชาวัติ   ปัดฐพิมพ์                    นางคณึงนิตย์  สมสอน
       ด.ช.สหัสวรรษ  ร้ายปล้อง
       ด.ช.ปริญญา  สุขประเสริฐ
       ด.ช.ปราโมทย์  โพธิ์งาม
    การแสดงมายากล ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
       นายธวัชชัย   ทิวาพัฒน์    ครูผู้ฝึกสอน นางพวงเพชร  สงสาคร
       น.ส.อรุณวดี  จันทร์มา                      นางคณึงนิตย์  สมสอน
    การแข่งขัน A-math ระดับ ม.1-3 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
       นายธีรภัทร์  เหล่่ากัณหา   ครูผู้ฝึกสอน นางอำพร  ทีสี
       ด.ช.บัณฑิต   เจริญชาญประเสริฐ         นางคณึงนิตย์  สมสอน
    การแข่งขัน A-math ระดับ ป.1-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
       ด.ช.เชษฐ์วุฒิ  ชัยแก้ว    ครูผู้ฝึกสอน  นางอำพร   ทีสี
       ด.ญ.ฐณิชา  รูปแก้ว                         นางศิริญญา ถ้ำหิน
     
"ม่วนคักๆ ฮักอุบล ยลพุทธศิลป์ ถิ่นเทียนงาม"
     ร.ร.เมืองอุบลนำโดยท่านผู้อำนวยการพินิจ  ส่งเสริมได้นำนักเรียน
ร่วมแสดงบนเวที ในงานประเพณีแห่เทียน ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี 
ได้ชื่อว่าเป็นนครแห่งเทียน ณ บริเวณลานเสาเฉลียง อุบลสแควร์ 
มีการแสดงเต้น B-boy  การแสดงบัดสโลบ และ การแสดงจินตลีลา
เพลงพระราชนิพนธ์ อาทิตย์อับแสง

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube


สไลด์โชว์ PicasaWebวันภาษาไทย ประจำปี 2556
     ร.ร.เมืองอุบลได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ณ หอประชุมโรงเรียน
เมืองอุบล การจัดกิจกรรมในปีเน้นให้นักเรียนเข้าร่วมเรียนรู้ตามฐาน
ทักษะการเรียนรู้ เช่น ฐานสารานุกรม  ฐานพจนานุกรม ฐานคาราโอเกะ
เป็นต้น

สไลด์โชว์ PicasaWeb

การเข้าค่ายอบรมธรรมะประจำปีการศึกษา 2556
     ร.ร.เมืองอุบล จัดการอบรมธรรมมะให้กับนักเรียนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนโดยมีกำหนดการ ดังนี้
     ระดับชั้นป.1 - 3 เข้าอบรมธรรมะ ณ วัดด้ามพร้า ในวันที่ 29 - 30 กรกฏาคม 2556
     ระดับชั้น ป.4 - ม. 3 เข้าอบรมที่ศูนย์พุทธธรรมวชิรญาณป่าดงใหญ่
วังอ้อ ในวันที่ 29 - 31 กรกฏาคม 2556

สไลด์โชว์ PicasaWeb


พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
     ร.ร.เมืองอุบล จะจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 
ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฏาคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองอุบล
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
     ร.ร.เมืองอุบล ได้เป็นศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยได้จัดการอบรมปฏิบัติการศิลปะ 1 ครบทั้ง 3 สาระคือ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์  ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 
    ภาพกิจกรรมสาระดนตรี (copy ที่ Link แล้วนำไป วาง (Paste)ที่ช่อง address ได้เลยค่ะ)
https://picasaweb.google.com/108330305388334838676/Singing?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPuJyo_6waqE_AE&feat=directlink
 SAR โรงเรียนเมืองอุบล
     โรงเรียนเมืองอุบล ได้จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานคุณภาพประจำปี 2555 เสร็จเรียบร้อยแล้ว สนใจ เชิญคลิกที่นี่

ข่าวกิจกรรม

โพสต์1 ส.ค. 2556 09:37โดยMuang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎

โรงเรียนเมืองอุบ  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนวันที่ อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเมืองอุบล เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


โรงเรียนเมืองอุบ  ยินดีต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 ด้วยความยินดียิ่ง


โรงเรียนเมืองอุบ  ขอแสดงความยินดีกับ
   ด.ญ.ไอรดา  กุลเกษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าโรงเรียนนารีนุกูลในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ลำดับที่ 1
   ด.ญ.สุพิชญา  คล่องการเขียน สอบเข้่าโปรแกรมห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์ได้ (Advance Program: AP)

มหกรรมวิชาการโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2555

โพสต์2 มิ.ย. 2556 09:51โดยMuang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎   [ อัปเดต 2 มิ.ย. 2556 10:23 ]

มหกรรมวิชาการโรงเรียน โรงเรียนเมืองอุบลได้จัดงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านวัชรพงศ์ สุขรักษา ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานีเขต 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและ เข้าชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก

สไลด์โชว์ PicasaWeb
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ปี 2555

โพสต์2 มิ.ย. 2556 09:50โดยMuang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนและเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1ไปแข่งขันที่จังหวัดชัยภูมิฯ และได้รับรางวัล ดังนี้
    - การร้องเพลงสากล นายชัยวัฒน์  สุทธิศรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง
    - การแสดงมายากล นายธวัชชัย ทิวาพัฒน์, นายพิพัฒน์ ยาประกัลป์  ได้รับรางวัล เหรียญทอง
    - การแสดงตลก นายเอกวุฒิ แสงสีดา, ด.ช.เดโชชัย ปัดฐพิมพ์,
      ด.ช.เดชาวัติ ปัตฐพิมพ์, ด.ช.ปริญญา สุขประเสริฐ และ
      ด.ช.สหัสวรรษ ร้ายปล้อง  ได้รับรางวัลเหรียญทอง
     - A-math ด.ช.บัณฑิต เจริญชาญประเสริฐ, ด.ช.ธนวัฒน์ กินรมย์ ได้รับรางวัล เข้าร่วมการแข่งขัน   

เข้าร่วมอบรม DowebD

โพสต์12 ก.พ. 2556 09:24โดยMuang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎

 ขอแสดงความยินดี ด.ญ.สุพัตรา พุทธชาติ ด.ช.วีรภัทร  พงษ์แสน และ ด.ช.ถิระวัฒน์  ภารเวช นักเรียนที่ได้ส่งผลงานการเขียนบทภาพยนตร์และได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมการผลิตภาพยนตร์สั้น ของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนร่วมกับสมาคมหนังสั้นแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมแม็กซ์พระรามเก้า กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฏาคม 2555 

สไลด์โชว์ PicasaWeb

ผลงานหนังสั้นระดับประุถมศึกษา

โพสต์12 ก.พ. 2556 09:22โดยMuang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎

  ผลงานหนังสั้นระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนเมืองอุบล             รอบชิงชนะเลิศ ระดับชาติ

วิดีโอ YouTube

การแข่งขันระดับประเทศ

โพสต์4 ส.ค. 2555 09:17โดยMuang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎   [ อัปเดต 4 ส.ค. 2555 09:19 ]

ขอแสดงความยินดี นายธีรภัทร  เสริมศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนเมืองอุบล ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากล ชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จ.นนทบุรี

สไลด์โชว์ PicasaWeb


ผลงานการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์15 เม.ย. 2555 21:05โดยMuang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎

 โรงเรียนเมืองอุบล แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61 ที่ จังหวัดมหาสารคาม ขอชื่นชมในผลงานของนักเรียนที่ได้ตั้งใจฝึกซ้อมและปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในการแข่งขันอย่างดีที่สุด
ผลงานของนักเรียน

นายธีรภัทร เสริมศรี
รางวัลเหรียญทอง
การร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 

ด.ช.วิพุธ   อาษาพล
ด.ช.เดชาวัต  ปัดฐพิมพ์
ด.ช.เอกวุฒิ   แสงสีดา
ด.ช.เดโชชัย  ปัดฐพิมพ์
นายนัฐพล  ประสพลาภ
รางวัลเหรียญทอง
การแสดงตลก
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 
  ด.ช.ธวัชชัย  ทิวาพัฒน์
   ด.ช.พิพัฒน์  ยาประกัลป์
รางวัลเหรียญทอง
การแสดงมายากล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
นายวิระชัย  จันทร์กอง
น.ส.ขวัญจิต  มะผล
รางวัลเหรียญทอง
มารยาทไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 

 น.ส.อาริสา  เนืองเฉลิม
รางวัลเหรียญเงิน
การร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 

 ด.ญ.ชฎาพร  ชูอาษา
เข้าร่วมการแข่งขัน
การคิดเลขเร็ว
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


1-10 of 14